Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS
Srpska škola kardiovaskularne medicine

Početna strana
Istorijat
Kardiologija
Kardiohirurgija
Vaskularna hirurgija
Pacemaker centar
CV Anestezija
Nauka i istraživanje
Strategije razvoja
Linkovi
Statistika

 Događaji

SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD POSVEĆEN JUBILEJIMA: "60 godina II hirurške klinike" "100 godina rođenja Prof. Dr. V. K. Stojanovića" Beograd, 22. decembar 2006. Kongresni centar "Sava".
detaljnije>>

 Aktuelnosti

1004 operacija na srcu u 2006.

Klinika za Kardiohirurgiju nastavlja da obara rekorde efikasnosti u radu ...
detaljnije>>


 Info

VAŽNO!!!

Od 01. januara 2007. godine, IKVB-KCS ponovo počinje sa elektivnim i urgentnim operativnim programom.

 
Klinika za Kardiohirurgiju

 

Prezentacija Klinike za Kardiohirurgiju (in construction)

Strateški plan razvoja Klinike za Kardiohirurgiju

Klinički protokoli - Kardiohirurgija

Materijal i oprema - Kardiohirurgija

Kardiohirurške procedure

Nauka - Kardiohirurgija
Statistika - Kardiohirurgija
Preporuke i standardi - Kardiohirurgija
Lista čekanja - CABG
Lista čekanja - Valvule

 

Klinika za Kardiohirurgiju IKVB obavlja sve vrste elektivnih i urgentnih kardiohirurških operacija. Pored redovne kardiohirurške prakse, u Klinici za Kardiohirurgiju se odvija nastava za redovne studente Medicinskog fakulteta, kao i poslediplomska - naučna, specijalistička i subspecijalistička edukacija, iz oblasti kardiohirurgije. Zaposleni u Klinici kontinuirano učestvuju u naučno-istraživačkom radu, u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta rada u ovoj, visoko specijalizovanoj grani hirurgije.

 

Aktuelni epidemiološki podaci, vezani za stopu morbiditeta i mortaliteta, kao i za finije pokazatelje ozbiljnosti kardiovaskularnih oboljenja, iziskuju veoma veliku pažnju čitave društvene zajednice. Sa stopom kardiovaskularnog mortaliteta koja je druga u svetu i ne više od 30 iskusnih kardiohirurga u čitavoj zemlji, niko ne sme da bude zadovoljan.

 

Klinika za Kardiohirurgiju je, tokom poslednjih 6 godina, utrostručila broj operacija (elektivnih, a naročito urgentnih), čime je, uz nepromenjene kapacitete (broj postelja u opštoj i intenzivnoj nezi, broj operacionih sala) i smanjenje broja zaposlenih, daleko ispred svih drugih zdravstvenih ustanova, u pogledu efikasnosti zbrinjavanja epidemije kardiovaskularnih oboljenja (preko 500 operacija po jednoj operacionoj sali godišnje!).

Paleta kardiohirurških procedura se svakim danom proširuje i modifikuje, shodno najnovijim naučnim saznanjima i tehnološkim dostignućima. Imajući u vidu postojeće kapacitete, logistiku, tehnologiju i činjenicu da najveći broj operacija radi najmlađi kardiohirurški tim u zemlji, Klinika za Kardiohirurgiju može da bude više nego ponosna na obim, vrste i rezultate kardiohirurških operacija koje se u njoj rutinski rade.

 

U klinici za Kardiohirurgiju se, pored ostalog, primenjuju se i sledeće hirurške procedure lečenja:

 • Operacije u ECC na svim nivoima hipotermnog stanja uključujući i duboku hipotermiju sa cirkulatornim zastojem;

 • Hirurško lečenje različitih tipova akutnih (najurgentnija stanja u kardiovaskularnoj hirurgiji) i hroničnih disekcija torakalne aorte;

 • Hirurško lečenje oboljenja koronarnih krvnih sudova korišćenjem različitih graftova i metoda miokardne protekcije (totalna arterijska revaskularizacija, operacije na kucajućem srcu sa ili bez ECC ...)

 • Hirurško lečenje mehaničkih komplikacija infarkta miokarda (postinfarktni VSD, ruptura papilarnih mišića, ruptura slobodnog zida srca ...)

 • Restorativna hirurgija leve komore u različitim stadijumima ishemijske kardiomiopatije (hirurško lečenje postifarktnog remodelovanja leve komore, anurizmi i pseudoaneurizmi srca, ishemijske valvulopatije, poremećaji ritma);

 • Hirurško lečenje infektivnog endokarditisa različite etiologije, na svim srčanim valvulama;

 • Operacije zamene jedne ili više srčanih valvula različitim mehaničkim ili biološkim substituentima;

 • Plastično-rekonstruktivne procedure na svim srčanim valvulama;

 • Hirurško lečenje tumora srca svih lokalizacija, kao i tumora prednjeg medijastinuma;

 • Dinamska kardiomioplastika;

 • Hirurško lečenje komplikovanih urodjenih mana srca i velikih krvnih sudova;

 • Hirurško lečenje bolesti perikarda;

 • Ekstenzivna timektomija i timomektomija (standardnim i minimalno invazivnim pristupom);

 • Lečenje povreda srca i velikih krvnih sudova ...

Od svih, u svetu poznatih, kardiohirurških procedura, u Klinici za Kardiohirurgiju do sada jedino nije rađena transplantacija srca (iako je eksperimentalni rad na ovoj vrsti hirurgije započet u IKVB još daleke 1974. godine). Imajući u vidu da Ministarstvo za zdravlje RS trenutno radi na projektu nacionalnog transplantacionog programa, očekujemo da će se i ova vrsta hirurških zahvata ubrzo raditi u Klinici za Kardiohirurgiju.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA:

DOKTORI ZAPOSLENI U KLINICI ZA KARDIOHIRURGIJU:

 

KARDIOHIRURZI:

KARDIOLOZI:

SESTRE:

 

KONTAKT:

 

Klinika za Kardiohirurgiju IKVB-KCS

Koste Todorovića 8

11000 Beograd

Srbija

Tel. +381 (11) 36 35 479

 
Copyright © 2006 Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS. All rights reserved.