Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS
Srpska škola kardiovaskularne medicine

Početna strana
Istorijat
Kardiologija
Kardiohirurgija
Vaskularna hirurgija
Pacemaker centar
CV Anestezija
Nauka i istraživanje
Strategije razvoja
Linkovi
Statistika

 Dokumenta

 Info

VAŽNO!!!

Zbog rekonstrukcije lifta unutar zgrade Instituta, u periodu: od 9. decembra 2006.do 9 januara 2007. godine,u IKVB-KCS neće se obavljati elektivni hirurški program.

 
Dr. Mladen J. Kočica - Kardiohirurg

 

Curriculum Vitae:
 

Lični podaci:

Ime i prezime: Mladen J. Kočica

Datum i mesto rođenja: 02. septembar 1961, Aranđelovac

Porodični status: oženjen, supruga Tina.

Strani jezici: Engleski (visoki konverzacioni nivo, TOEFL u pripremi), Španski (osnovni nivo)

Kompjuterska tehnologija: Napredni korisnik

 

Kontakt:

Klinika za Kardiohirurgiju

Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS

Dr Koste Todorovića 8

11000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 (11) 36 35 479

Tel/fax: +381 (11) 36 10 880

E-mail: kocica@sezampro.yu

URL1: www.kocica.org

URL2: CTSNet Homepage - Mladen J. Kocica MD

 

Edukacija:

 • 1982.-1995. - Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, prosečna ocena 9.25 (devet dvadeset pet);

 • 1996.-2001. - Specijalizacija iz Opšte hirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, položen sa odličnim uspehom;

 • 1996.-2005. - Magistarske studije iz Vaskularne hirurgije i angiologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu;

 • 2007. - Magistarska teza: "Preimplantaciona ateroskleroza leve unutrašnje torakalne arterije – prevalenca, morfologija, faktori rizika i značaj za koronarnu arterijsku bypass hirurgiju." Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Pozcija i kretanje u službi:

 • 1995.- do sada – Klinika za kardiohirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti KCS: opšti staž pri Medicinskom fakultetu (1995.-1996.); Specijalizacija Opšte hirurgije (1996.-2001.); Hirurg specijalista (2001.- na dalje).

 • 2006. - na dalje - Izvršni Direktor Internacionalnog Naučnog Odbora “Torrent-Guasp” Fondacije, sa sedištem u Valensiji, Španija. Predsednik Fondacije: Prof. Sir Donald N. Ross, London, UK.

Stručno i naučno usavršavanje:

 • 2002. - 2004. (na jednomesečnoj bazi) - Istraživački rad u laboratoriji Prof. Francisco Torrent-Guasp-a (Španija) - razvoj nove koncepcije miokardne strukture i funkcije (Helical ventricular myocardial band) i njena primena u savremenoj kliničkoj praksi;

 • 2003. (septembar) - Kardiohirurška praksa u University General Hospital Valencia, Department of Cardiac Surgery (Španija) - Prof. Anastasio Montero - restorativna hirurgija leve komore kod bolesnika sa ishemijskom kardiomiopatijom (tehnologija cirkularne endoventrikularne patch plastike);

 • 2003. (septembar) - Istraživački rad u laboratoriji za eksperimentalnu kardiologiju, Hospital La Fe, Valencia (Španija) - Prof. Juan Cosin Aguillar - sonomikrometrijska ispitivanja sekvence elektromehaničkih događaja u komornom miokardu;

Članstva:

 • European Society for Cardiovascular Surgery - ESCVS

 • Scandinavian Society for Research in Cardiothoracic Surgery - SSRCTS

 • Udruženje Kardiovaskularnih Hirurga Srbije - UKVHS - Generalni sekretar od 2005.

 • Udruženje Kardiotorakalnih hirurga Srbije i Crne Gore - UKTH-SCG

 • Srpsko lekarsko društvo - SLD

Predmeti edukacije:

 • 2006 (oktobar) - "European Conference on Myocardial, Pericardial Disease, and Left Ventricular Dysfunction", SANU, Belgrade. Predavanje po pozivu na "Interactive Panel: Myocardial Structure, Myocarditis and Cardiomyoapthies" sa temom: "Torrent-Guasp's Heart (Helical Ventricular Myoacrdial Band): Anatomical Dissection."

 • 2006 (april/maj) - “86th Annual Meeting of the American Association for Thoracic Surgery”. Pennsylvania Convention Center, Philadelphia, USA. Predavanje po pozivu na “Congenital Heart Disease Symposium - New Concepts of Cardiac Anatomy and Function - The Helical Heart”, sa temom: The Helical Ventricular Myocardial Band of Torrent-Guasp (anatomy and practical demonstration).

 • 2005. (jun) - “XXV Congresso Norte Nordeste de Cardiologia, XVII Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia, XVII Congresso Norte Nordeste de Cirurgia Cardiovascular”. Salvador, Bahia, Brazil. Predavanja po pozivu na sledeće teme: 1) Francisco Torrent-Guasp Memorial Lecture: Helical Ventricular Myocardial Band - Structure and Function; 2) Treatment of the Ventricular Remodeling - Surgery for Ischemic End Stage Heart Disease i 3) CHF - Implications from the new morpho-functional concepts to the CHF treatment.

 • 2005. (jun) - “XVIII International Symposium on Morphological Sciences”, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia and Montenegro. Workshop - Helical Ventricular Myocardial Band Concept of Francisco Torrent-Guasp. Predavanja po pozivu na teme: 1) Torrent-Guasp’s Heart" (Helical ventricular myocardial band) - Form and function; 2) Dissection of the Helical ventricular myocardial band; 3) Torrent-Guasp’s Heart" (Helical ventricular myocardial band) - Clinical implications.

 • 2005. (maj) -  “The New Concepts of Cardiac Anatomy and Physiology” - Royal Liverpool Children's NHS Trust, Alder Hey Hospital, Eaton Road, West Derby, Liverpool, UK. Predavanja po pozivu na teme: 1) The ventricular myocardial band - anatomy (including practical demonstration) i 2) Physiology of the ventricular myocardial band.

 • 2002. (oktobar) - “IV Kongres Kardiologa Srbije”, Beograd. Organizator i moderator fokus sesije: “Bazične nauke u kardiologiji - Novi concept ventrikularne strukture i funkcije” i predavanje sa temom: Ventrikularna miokardna traka - rešenje Gordijevog čvora srčane anatomije.

 • 2002. (maj) - “European Society for Cardiology - Educational Workshop “Infections in cardiovascular system”. Predavanje po pozivu sa temom: Surgical treatment of infective endocarditis - video case reports.

 • 2001. (decembar) - XXX Simpozijum - "Stremljenja i novine u medicini", Medicinski Fakultet, Beograd. Mini simpozijum: Rekonstruktivna hirurgija AV valvula. Predavanje po pozivu sa temom: Upotreba perikarda u rekonstrukciji mitralne valvule.

Oblasti istraživanja:

 • Vaskularna medicina: ateroskleroza, vaskularno remodelovanje, angiogeneza, električna provodljivost krvnih sudova;

 • Kardiohirurgija: remodelovanje srca, restorativna ventrikularna hirurgija, reduktivne anuloplastike atrioventrikularnih ušća, revaskularizacija negraftabilnih zona miokarda, eksterno aplikabilne ventrikularne proteze;

 • Bazične nauke: struktura i funkcija komornog miokarda (novi concept Helikoidalne ventrikularne miokardne trake).

Projekti:

 • 2003. - na dalje - Srpska Akademija Nauka i Umetnosti - SANU - Odbor za Kardiovaskularnu patologiju. Istraživač-saradnik u projektu: Patološke i morfološke lezije miokarda i kronarnih arterija u kongenitalnim i stečenim srčanim manama (i njihovim plućnim cirkulacijama). Rukovodilac projekta: Akademik Prof. Dr Vladimir I. Kanjuh.

 • 2002.-2004. - Ministarstvo za Nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije. Asistent u projektu broj 1561: Udaljeni rezultati praćenja bolesnika sa veštačkim srčanim valvulama i/ili aortokoronarnim bypassom: mogućnosti prevencija i lečenja komplikacija. Rukovodilac projekta: Prof. Dr Biljana Obrenović-Kirćanski

 • 2003.-2005. - Ministarstvo za Nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije. Asistent u projektu broj 1333: Elektronsko-mikroskopska, imunohistohemijska i morfometrijska istraživanja ćelijskih entiteta i ekstracelularnog matriksa arterijskih krvnih sudova u patološkim uslovima. Rukovodilac projekta: Prof. Dr Vesna Lačković

 • 2006. - na dalje - Ministarstvo za Nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije. Asistent u projektu broj 145074: Cito-histološka, imunohistohemijska i klinička ispitivanja vaskularnog remodelovanja u bolestima krvnih sudova i angiogenezi. Rukovodilac projekta: Prof. Dr Vesna Lačković.

Izabrane publikacije*:

 

Radovi u časopisima indeksiranim u CC/SCI (pored citata dat je aktuelni impact factor časopisa). Navedenih 15 radova citirano 64 puta u radovima drugih autora.

 1. Kocica MJ, Corno AF, Lackovic V, Kanjuh VI. The Helical Ventricular Myocardial Band of Torrent-Guasp. Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu 2007;10(1): In press.

 2. Corno AF, Kocica MJ. Potential Implications Of The Helical Heart in Congenital Heart Defects. Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu 2007;10(1): In press.

 3. Kocica MJ, Panic G, Lackovic V, Obrenovic-Kircanski B. "Butterfly-shaped" thrombus in the ascending aorta. Eur J Cardiothorac Surg 2006;30(6):936. IF: 1.802 (2005)

 4. Kocica MJ, Corno AF, Carreras-Costa F, Moghbel MC, Cueva CNC, Lackovic V, Kanjuh VI, Ballester-Rodes M, Flotats A, Torrent-Guasp F.  The helical ventricular myocardial band of Torrent-Guasp: Global, three dimensional functional architecture of the ventricular myocardium. Eur J Cardiothorac Surg 2006;29(Suppl. 1):S21-S40; IF: 1.802 (2005) Rad uvršćen u “TOP25 articles” u časopisu: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery (april - jun 2006).

 5. Corno AF, Kocica MJ, Torrent-Guasp F.  The helical ventricular myocardial band of Torrent-Guasp: Potential implications in congenital heart defects. Eur J Cardiothorac Surg 2006;29(S1):S61-S68; IF: 1.802 (2005)

 6. Kocica MJ, Vranes MR, Kostic D, Kovacevic-Kostic N, Lackovic V, Bozic-Mihajlovic V, Velinovic MM, Mikic ADj, Dimitrijevic-Kalezic N. Intravenous leiomyomatosis with extension to the heart - Rare or  nderestimated? J Thorac Cardiovasc Surg 2005;130(6):1725-1728; IF: 3.727 (2005)

 7. Torrent-Guasp F, Kocica MJ, Corno AF, Komeda M, Carreras-Costa F, Flotats A, Cosin-Aguillar J, Wen H. Towards new understanding of the heart structure and function. Eur J Cardiothorac Surg 2005;27(2):191-201; IF: 1.802 (2005) Rad uvršćen u “TOP25 articles” u časopisu: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery (januar - decembar 2005).

 8. Stojanov P, Vranes M, Velimirovic D, Zivkovic M, Kocica MJ, Davidovic L, Neskovic V, Stajevic M. Prevalence of venous obstruction in permanent endovenous pacing in newborns and infants: follow-up study. Pacing Clin Electrophysiol 2005;28(5):361-365; IF: 1.279 (2005)

 9. Torrent-Guasp F, Kocica MJ, Corno AF, Carreras-Costa F. Reply to Criscione et Al. "Sol incit omnibus". Eur J Cardiothorac Surg 2005;28(2):365-366; IF: 1.802 (2005)

 10. Kocica MJ, Vranes MR, Djukic PL, Mikic ADj, Velinovic MM, Havelka M, Kanjuh VI. Giant pseudoaneurysm from Vieussens' arterial ring. Ann Thorac Surg 2004;78(5):1833-1836; IF: 2.244 (2004)

 11. Torrent-Guasp F, Kocica MJ, Corno A, Komeda M, Cox J, Flotats A, Ballester-Rodes M, Carreras-Costa F. Systolic ventricular filling. Eur J Cardiothorac Surg 2004;25(3):376-386; IF:1.616 (2004)

 12. Torrent-Guasp F, Kocica MJ, Corno AF, Carreras-Costa F. Reply to Lunkenheimer. Eur J Cardiothorac Surg 2004;26(3):663-664; IF:1.616 (2004)

 13. Torrent-Guasp F, Kocica MJ, Corno AF, Carreras-Costa F. Reply to Anderson. Eur J Cardiothorac Surg 2004;26(2):461-462; IF:1.616 (2004)

 14. Kocica MJ. Promoting angiogenesis protects severely hypertrophied hearts from ischemic injury - Invited Commentary. Ann Thorac Surg 2004;77(6):2011; IF: 2.244 (2004)

 15. Velinovic MM, Davidovic BL, Lotina IS, Vranes RM, Djukic LP, Arsov JV, Ristic VM, Kocica JM, Petrovic LP. Complications of operative treatment of injuries of peripheral arteries. Cardiovasc Surg 2000;8(4):256-264; IF: 0.819 (2004)

Ostale aktivnosti i interesovanja:

 • Izvršni Direktor Internacionalnog Naučnog Odbora “Torrent-Guasp” Fondacije (Osnovana 2006. godine, sa sedištem u Valensiji, Španija. Predsednik Fondacije: Prof. Sir Donald N. Ross, London, UK). Sukcesor naučnog rada Prof. Francisca Torrent-Guasp-a i koautor projekata: Electrical circulation; Ventricular “brace” prosthesis; Mitral Valve - Papillary Muscles Dynamic Complex.

 • Recenzije radova u stranim časopisima: 1) Ingeborg Friehs, Adrian M. Moran, Christof Stamm, Yeong-Hoon Choi, Douglas B. Cowan, Francis X. McGowan, and Pedro J. del Nido. Promoting angiogenesis protects severely hypertrophied hearts from ischemic injury. Ann Thorac Surg. 2004;77(6):2004-10; 2) Marios Loukas, Pamela Clarke, Shane Tubbs. Raymond de Vieussens. Am J Clin Anat.

 • Prevod izvornog teksta “AHA-ACC PREPORUKE ZA KORONARNU HIRURGIJU” Evropskog udruženja kardiologa ili Americkog koledža za kardiologiju i Američke asocijacije za srce (Original objavljen u JACC Vol. 34, No. 4, October 1999:1262–347). Kardiološka sekcija SLD u saradnji sa Hemofarmom, Panfarmom i Pfizer-om. Beograd 2002. Glavni urednik Prof. dr P.M. Seferović. Prezentacija preporuka na IV Kongres Kardiologa Srbije, Beograd, 17-20 X. 2002.

 • Autor-koautor više tematskih jedinica za UDŽBENIK HIRURGIJE - II TOM, Medicinski Fakultet Univerziteta u Nišu (U štampi), u poglavlju KARDIOHIRURGIJA (Tematske jedinice: "Kardiopulmonalna reanimacija - CPR, Vantelesni krvotok, Ishemijska bolest srca, Oboljenja srčanih valvula, Valvularne proteze, Embolija plućne arterije, Zapaljenje perikarda, Infektivni endokarditis, Povrede srca, Asistirana cirkulacija, Veštačko srce i transplantacija srca").

 • Autor-koautor poglavlja u monografijama: 1) "Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece (JUSAD studija)". Tema: "Citohistološke karakteristike arterijskih krvnih sudova i njihov embrionalni razvoj"; 2) "Akutni koronarni sindrom" (Acta Clinica, Vol.6, No. 1, mart 2006). Tema: "Funkcionalna morfologija endotela u normalnim i patološkim uslovima".

 • Saradnja sa “Resident Section” EACTS na pitanjima edukacije i edukacionog programa u oblasti torakalne i kardiovaskularne hirurgije - “European Training Programmes” (EACTS National Training Programmes).

 • Članstvo u Organizacionim i Naučnim odborima brojnih domaćih kongresa.

* Kompletna lista publikacija dostupna na zahtev.

 
Copyright © 2006 Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS. All rights reserved.